Ieskats Komisijas darbībā

No Barikadopēdija


[[20191111|]]

Edmunds Stankevičs

Komisijas priekšsēdētājs

Ieskats Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbībā

Kad Saeima 2005. gada 05. maijā pieņēma deklarāciju „Par Latvijā īstenotā PSRS totalitāri komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu”, tās noslēgumā tika uzdots Ministru kabinetam triju mēnešu laikā izveidot speciālistu komisiju, kas noteiktu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu, masu kapu vietas, apkopotu visu informāciju par represijām, masveida deportācijām un aprēķinātu zaudējumus, ko šis režīms nodarījis Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem.

Papildus minētā deklarācija uzdeva Ministru kabinetam joprojām uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par okupācijas rezultātā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un visu no Latvijas izvesto arhīvu materiālu (arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas arhīvu materiālu) atdošanu atpakaļ Latvijas Republikai, kā arī atzina, ka Krievijas Federācija kā PSRS tiesiskā un politiskā mantiniece ir morāli, tiesiski un finansiāli atbildīga par Latvijā izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci un zaudējumiem, kas Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīti okupācijas laikā, un pildīt savu pienākumu – saskaņā ar starptautisko tiesību pamatprincipiem atlīdzināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem prettiesiskās darbības rezultātā radītos zaudējumus. Deklarācija uzskatāma par pamatdokumentu Latvijas okupācijas seku apzināšanas un novērtēšanas procesā.

Ministru kabinets atbilstoši minētajam Saeimas uzdevumam ar 2005. gada 05. augusta rīkojumu Nr. 523 (prot. Nr. 44 34. §) izveidoja Komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk – Komisija). Saskaņā ar Komisijas nolikumu (MK 05.11.2013. noteikumi Nr.1265) tā ir koleģiāla institūcija un tai ir šādas funkcijas:

  1. noteikt PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaitu un masu kapu vietas;
  2. apkopot informāciju par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma veiktajām represijām un masveida deportācijām;
  3. aprēķināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nodarītos zaudējumus.

Komisija savā pirmajā pastāvēšanas posmā darbojās līdz 2009. gada 1. augustam, kad ekonomiskās krīzes dēļ tās darbība uz laiku tika apturēta. Tomēr tā turpināja pastāvēt de jure, kaut de facto Komisijas darbība nenorisinājās. Komisijas darbības apturēšanas posmā komisijas locekļi un darbības atbalstītāji izveidoja Latvijas okupācijas izpētes biedrību (turpmāk – LOIB), kura ir kļuvusi par vienu no viedokļu līderiem okupācijas seku izpētes jautājumos un ar kuru komisijai ir izveidojusies cieša sadarbība. Komisijas darbība tika atjaunota 2013. gada 7. novembrī, kad Ministru kabinets pieņēma rīkojumu Nr. 537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai". Komisijas sastāvā ir iekļauti Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Universitātes, Latvijas Kara muzeja un Latvijas okupācijas izpētes biedrības pārstāvji.

Komisija starptautiski sadarbojas ar Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformu (Platform of European Memory and Conscience), kā arī ar pētniekiem Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Slovēnijā un citās valstīs.

Komisijas sekretariāta funkcijas veic Tieslietu ministrija. Komisijai ir pienākums katru gadu iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par savu darbību, kā arī sagatavot ikgadējo darba plānu, norādot plānotās aktivitātes un tai iedalīto finanšu līdzekļu izlietojumu. Kopš 2006. gada Komisijas uzdevumā ir veikti vairāk nekā 70 pētījumi ekonomikas, demogrāfijas, vides aizsardzības un vēstures jomās, kā arī PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa darbības izpētes jomā. Šiem pētījumiem ir noorganizētas arī 68 ekspertīzes.

Pēc Komisijas darbības atjaunošanas 2013. gadā tās darbības finansējums ir samazināts gandrīz astoņas reizes. Tomēr, neraugoties uz to, Komisijas pārraudzībā ik gadu notiek pētījumi, tiek izdotas zinātniskas publikācijas un izdevumi, kā arī sadarbībā ar Tieslietu ministriju un LOIB tiek organizētas starptautiskas konferences un semināri. Plašāka informācija www.okupacijaszaudejumi.lv

Rīgā, 2019. gada 11. novembrī.