Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam

No Barikadopēdija
Par nolikumu projektiem «Par sabiedriskajām organizācijām Latvijas PSR» un «Par brīvprātīgajam biedrībām, pašdarbīgām sabiedriskām apvienībām un sabiedriskās pašdarbības orgāniem Latvijas PSR»

Dažiem sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un juristiem ir bijusi iespēja iepazīties ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija aparāta sagatavotajiem nolikumu projektiem «Par sabiedriskajām organizācijām Latvijas PSR» un «Par brīvprātīgajam biedrībām, pašdarbīgām sabiedriskām apvienībām un sabiedriskās pašdarbības orgāniem Latvijas PSR», kas nosūtīts izskatīšanai vairākām iestādēm. Dokumentu mērķis, kā saprotam, ir juridiski noteikt sabiedrisko organizāciju un citu apvienību dibināšanas un darbības kārtību, to vietu republikas dzīvē un reglamentēt to attiecības ar valsts varas un pārvaldes orgāniem. Atzīstot šādu dokumentu būtisku nepieciešamību, uzskatām, ka nolikumu projektu vairāku punktu saturs un formulējumi ir strīdīgi un līdz ar to principiāli diskutējami. Minētie nolikumi tieši skar visu sabiedrisko organizāciju un grupu, kā arī katra republikas pilsoņa intereses, tādēļ esam pārliecināti, ka projektu izvērtē līdz Augstākās Padomes Prezidija dekrētu pieņemšanai nedrīkst norobežoties tikai juristu un sabiedrisko organizāciju vadītāju kabinetos. PSKP XIX Vissavienības konferences rezolūcijā «Par tiesību reformu» uzsvērts: «Sevišķi svarīgi ir demokratizēt likumdošanas procesu, kura pamatā jābūt atklātumam un likumprojektu kompetentai zinātniskai novērtēšanai un apspriešanai ar plašas sabiedrības un visas tautas piedalīšanos.» Tādēļ aicinām publicēt nolikumu projektus republikas presē, nododot tos visu Latvijas PSR iedzīvotāju apspriešanai. Tas atbilstu arī pēdējā LPSR Augstākās Padomes sesijā pieņemtajam likumam par svarīgu valsts dzīves jautājumu tautas apspriešanu.

MĀRIS BAIDEKALNS,

Latvijas PSR Jaunatnes organizāciju

komitejas priekšsēdētājs

VIESTURS KOZIOLS,

P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes

studentu arodkomitejas priekšsēdētājs

GUNTIS VALUJEVS,

Latvijas Rakstnieku savienības

partijas biroja sekretārs

 

1988. gada 12. septembrī

Vēstule Latvijas PSR Augstākajā Padomē iesniegta 12. septembrī.