Aicinājums

No Barikadopēdija
Pirmais presē publicētais tiešais (nepārprotamais) aicinājums veidot Latvijas Tautas fronti

Pārbūves un demokratizācijas procesi, kas sākušies mūsu valstī, aktivizējuši visus republikas iedzīvotājus neatkarīgi no viņu tautības un sociālā stāvokļa. Aizvien asāks kļūst tautas protests pret republikā valdošo saspīlēto ekoloģisko, ekonomisko, politisko un nacionālo attiecību stāvokli. Birokrātija pārdzīvo uzticības krīzi. Pienācis laiks, kad katram darbībā jāapliecina sava pilsoniskā pozīcija, radošās aktivitātes stihiskās izpausmes ievirzot vienotā un kvalitatīvi jaunā gultnē. Šo procesu novērtējumos vērojama tālāka sabiedrisko spēku polarizācija, ko atklāj arī PSKP XIX konference. Demokratizācijas un atklātuma norises arvien plašāk apliecina tautas neapmierinātību ar staļinisma radītajiem un reāli vēl šodien eksistējošajiem vadības principiem.

Mēs, dažādu sabiedrisko grupu un tautību pārstāvji, aicinām Latvijas pilsoņus apvienoties TAUTAS FRONTĒ. Tautas fronte ir demokrātiska kustība, kuras centieni, mūsuprāt, varētu būt:

1. Pārbūves un demokratizācijas procesu neatgriezeniskuma nodrošināšana;

2. Latvijas saimnieciskās patstāvības, suverenitātes un valstiskuma īstenošana;

3. PSRS Konstitūcijā un ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā pasludināto tiesību un brīvību īstenošana;

4. Sabiedrības morāli ētiska atjaunotne uz vispārcilvēcisko vērtību pamata;

5. Indivīda un visas tautas veselīgai attīstībai nepieciešamās vides aizsardzība;

6. Atgriezeniskās saites veidošana starp sabiedrību un tautas deputātu padomēm.

Mēs uzskatām, ka līdzšinējā republikas valdības un partijas vadības politika visos šajos virzienos ir radījusi kritisku stāvokli. Ar vecajām, nedemokrātiskajām vadības metodēm situācija nav glābjama. Nepieciešama visas tautas radošā aktivitāte, ideju konkurence sociālistiskā plurālisma ietvaros. Tautas radošā aktivitāte jāsavieno ar kompetentu situācijas apzināšanos un alternatīvu risinājumu izstrādāšanu. Tautas frontes uzdevumos varētu būt, piemēram:

1. Dažādu nozaru lietpratēju pieaicināšana, izveidojot specializētas komisijas, kuras nodarbotos ar dažādu Latvijas problēmu pētīšanu un atbilstošu priekšlikumu izstrādāšanu;

2. Referendumu un tautas aptauju organizēšana jautājumos, kas skar visas republikas vai atsevišķu tās reģionu iedzīvotāju kardinālas intereses;

3. Alternatīvu kandidātu izvirzīšana vēlēšanās, radot patiesu kandidātu sacensību, sekmējot tādu deputātu ievēlēšanu, kas pelna tautas uzticību;

4. Kontrolēt administratīvo orgānu darbības atbilstību tautas interesēm un likumdošanai, aktīvi vērsties pret jebkuriem pārkāpumiem.

Uzskatām, ka līdzdalība šajā kustībā neierobežotu piederību un rīcības brīvību citās organizācijās un grupās.

Lai kopīgi izstrādātu Tautas frontes struktūras un platformas projektu, pagaidu iniciatīvas grupa aicina dažādu nozaru speciālistus, sabiedriskās organizācijas un ikvienu Latvijas pilsoni izteikt savus priekšlikumus un aktīvi piedalīties Tautas frontes izveidošanā un darbībā.

Pagaidu iniciatīvas grupa uzņemas apkopot priekšlikumus, izstrādāt Tautas frontes struktūras un platformas projektus, veikt nepieciešamos priekšdarbus Tautas frontes dibināšanas kongresa sasaukšanai.

 

Pēteris Blūms, arhitekts

 Vladimirs Bogdanovs, strādnieks

Jānis Freimanis, profesors

Juris Dimiters, mākslinieks

Arnolds Klotiņš, muzikologs

Dina Kuple, aktrise

 Marina Kosteņecka, rakstniece

Jānis Rukšāns, žurnālists