Mums ir vajadzīgi spoži meistari

No Barikadopēdija

Kopš nodibināta Latvijas kooperatoru politiskā savienība, par savas darbības pamatprincipu tā uzskata privātuzņēmēju darbības, kā arī individuālo lauksaimnieku politisko un saimniecisko atbalstīšanu.

Pērnā gada vasarā savienība ievadīja pārrunas ar VFR un Austrijas uzņēmumiem par mūsu speciālistu stažēšanās iespējām šajās valstīs. Lineburgā (VFR) notikušo sarunu rezultātā tika noslēgtas divas vienošanās. Vietējā Lauksaimniecības Tautas augstskola apņēmās sagatavoties 10-15 lauksaimnieku uzņemšanai un izvietošanai vasaras praksē dažāda profila lauku saimniecības. Stažēšanās ilgums katrā konkrētā gadījumā galvenokārt būs atkarīgs no darba devēja un svārstīsies no 3 līdz 6 mēnešiem.

Tāpēc LKPS ir paredzējusi veikt kandidātu atlasi pēc šādiem pamata nosacījumiem: reflektantam jābūt zemes īpašniekam (nomniekam) vai arī viņš ir paredzējis kļūt par individuālo lauksaimnieku. Nepieciešama vidējā izglītība un pietiekošas zināšanas Latvijas kultūras un politikas vēsturē. Priekšroka tiks dota tiem zemniekiem, kas ar savu darbību jau pierādījuši savu prasmi un vērienu patstāvīgā saimnieciskā darbībā. Uz izbraukšanas brīdi jāpārvalda vācu valoda vienkāršas sarunu valodas līmenī, jābūt pietiekošām zināšanām lauksaimniecības terminoloģijā. Obligāts priekšnoteikums ir laba veselība, Jābūt autovadītāja tiesībām.

Nav izslēgts variants par precēta pāra iesaistīšanu darbā.

Piedalīšanās konkursā ir saistīta ar materiāliem izdevumiem: 200 rubļu tiek iekasēti no visiem reflektantiem, kuru dotības un dati atbildīs konkursa prasībām. Reflektanti, kuri izturēs konkursu, papildus samaksas vēl 300 rubļus tā organizācijas izdevumu segšanai. Pases, vīzas un braukšanas izdevumus segs pats braucējs.

lesniegumi par piedalīšanos konkursā iesūtāmi līdz 12. janvārim pēc adreses: Rīga — 50, pasta kastīte 235, ar atzīmi «LKPS — konkurss». Iesniegumā jāmin vārds, uzvārds, dzimšanas gads un vieta, dzīves vieta, telefons, darba vieta (vai personīgā saimniecība), ziņas par pieredzi saimniekošanā, kā arī brīvā formā motivācija par vēlēšanos piedalīties šajā konkursā.

Reflektantu sapulce notiks 17. janvārī Dabas aizsardzības komitejas telpās Peldu ielā 25 pulksten 17. Te notiks individuālās pārrunas un reflektantu ieskaitīšana un piedalīšanās konkursā. Galīgais konkurss, tajā skaitā valodas zināšanu un veselības pārbaude, paredzēts marta beigās, bet izbraukšana uz VFR — aprīlī.

Latvijas kooperatoru politiskā savienība uzskata, ka ne mazāk svarīgi ir Latvijā atjaunot tradicionālās individuālās amatniecības nozares. Galīgā vienošanās par amatnieku stažēšanās iespējām notiks pēc mūsu pieprasījuma nosūtīšanas uz Lineburgas — Štādes Amatniecības kameru. Stažēšanās iecerēta galvenokārt nelielos amatnieku uzņēmumos. Tie varētu būt galdnieki, namdari, skārdnieki un tā tālāk, kuri gatavojas nodibināt savu uzņēmumu vai jau tādu nodibinājuši.

Ņemot vērā, ka Lineburga un Štāde ir nelielas, senatnīgas provinces pilsētiņas, amatniecības uzņēmumi šeit ir diezgan cieši saistīti ar zemnieku saimniecību vajadzību apmierināšanu. Neapšaubāmi, te eksistē arī visi tradicionālie amatniecības veidi, kas, pretstatā augsti attīstītajai rūpniecībai, nodrošina samērā dārgos un augsti kvalitatīvos individuālo ražojumu veidus. Asās konkurences apstākļos cīnoties par noieta tirgiem un aizsargājoties pret koptirgus iespaidu, veiksmīgi darbojas efektīva amatnieku atestācijas un pārbaudes sistēma.

Stažēšanās (sākumā kaut vai palīgdarbos) dos mūsu amatniekiem iespēju apgūt nepieciešamās iemaņas, ja viņi gribēs iekļauties Eiropas tirgus apritē. Tāpēc gaidīsim iesniegumus no Latvijas pilsoņiem, kuri, darbojoties Vācijā, vēlas atjaunot agrākos Latvijas amatnieku teicamos panākumus un slavu.

lesniegumā jāmin tādas pašas ziņas par sevi kā lauksaimniecības konkursa reflektantiem. Tomēr atšķirībā no lauksaimniekiem, topošajiem amatniekiem būtu vēlams iepazīstināt komisiju ar veidu, kādā viņš iecerējis realizēt savu amata prasmi un kādu uzņēmumu tas gatavojas dibināt vai arī jau ir nodibinājis.

lesniegumi jāiesūta līdz 15. janvārim pēc augstāk minētās adreses ar atzīmi «LKPS — AMATS».

Par konkursa norisēm ziņosim masu informācijas līdzekļos.

 

LKPS valdes vārdā

Jānis DANOSS