Starp ideāliem un īstenību. Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (2010)

No Barikadopēdija

Šī lapa ir par grāmatu.


Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. ga­da 31. maijs–1990. gada 4. maijs): starp ideāliem un īstenību. 2010. gada 22. aprīļa konferences saīsināta stenogramma (zin. red. Tālavs Jundzis). – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2010, 96 (80+16 il.) lpp.

Saīsinātā stenogramma autentiski atspoguļo ziņojumus un diskusijas konferencē «Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. gada 31. maijs–1990. gada 4. maijs): starp ideāliem un īstenību», ko organizēja Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar 4. maija deklarācijas klubu Latvijas neatkarības atgūšanas 20. gadadienas priekšvakarā 2010. gada 22. aprīlī. Konferences dalībnieki analizēja divus Latvijas neatkarības atgūšanas ceļus, kuri skaidri iezīmējās jau 1989. gada vasarā: Latvijas Tautas frontes izvēlēto parlamentāro ceļu un Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa definēto starptautiski tiesisko ceļu. Konferencē arī tika analizēta PSRS tautas deputātu no Latvijas loma valsts neatkarības atgūšanā. Konferences ziņojumu un diskusiju lielākā vērtība ir tā, ka to autori ir revolucionāro notikumu aktīvi dalībnieki, kuru atstātās liecības un vērtējumi ļauj labāk izprast Latvijas tautas nesenās vēstures mācības.

Konferences stenogramma sagatavota un publicēta Valsts pētījumu programmas «Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)» ietvaros.

Literārā redaktore un maketētāja: Sanda Rapa.

© LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs. Pārpublicēts ar atļauju.


Raksti:


ISBN 978-9934-8114-2-5