Deklarācija par Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas valstisko suverenitāti

No Barikadopēdija
Pieņemta 1990. gada 12. jūnijā ar 907 balsīm «par»
Ir saistība ar dokumentu: Deklarācija par Latvijas valsts suverenitāti, 1989. gada 28. jūlijā

Pieņemta pirmajā KPFSR Tautas deputātu kongresā.

Pirmais KPFSR Tautas deputātu kongress,

apzinoties vēsturisko atbildību par Krievijas likteni,

apliecinot cieņu pret visu to tautu suverēnajām tiesībām, kuras ietilpst Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā,

paužot KPFSR tautu gribu,

svinīgi pasludina Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas valstisko suverenitāti visā tās teritorijā un izsaka apņēmību izveidot demokrātisku tiesisku valsti atjaunotās PSR Savienības sastāvā.

1. Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika ir suverēna valsts, ko radījušas tautas, vēsturiski apvienodamās.

2. KPFSR suverenitāte ir dabisks un nepieciešams noteikums, lai pastāvētu valstiskums Krievijā, kurai ir gadsimtiem sena vēsture, kultūra un tradīcijas.

3. KPFSR suverenitātes nesēja un valsts varas avots ir tās daudznacionālā tauta. Valsts varu tauta īsteno tieši un ar pārstāvju orgānu starpniecību uz KPFSR Konstitūcijas pamata.

4. KPFSR valstiskā suverenitāte tiek pasludināta augstāko mērķu vārdā: lai katram cilvēkam nodrošinātu neatņemamas tiesības uz pienācīgu dzīvi, brīvu attīstību un dzimtās valodas lietošanu, bet katrai tautai — pašnoteikšanās tiesības tās ievēlētajās nacionāli valstiskajās un nacionālās kultūras formās.

5. Lai nodrošinātu KPFSR suverenitātes politiskās, ekonomiskās un tiesiskās garantijas, noteikta:

pilnīga KPFSR vara visu valsts un sabiedriskās dzīves jautājumu risināšanā, izņemot tos, kurus tā brīvprātīgi nodod PSR Savienības pārziņā;

KPFSR Konstitūcijas un KPFSR likumu prioritāte visā KPFSR teritorijā: to PSR Savienības aktu darbību, kuri nonāk pretrunā ar KPFSR suverēnajām tiesībām, Republika savā teritorijā aptur. Nesaskaņas starp Republiku un Savienību atrisina kārtība, ko nosaka Savienības līgums;

vienīgi tautai ir tiesības pārvaldīt un izmantot Krievijas nacionālo bagātību, rīkoties ar to;

KPFSR pilnvarotā pārstāvniecība citās savienotajās republikās un ārvalstīs;

Republikas tiesības piedalīties PSR Savienībai nodoto pilnvaru īstenošanā.

6. Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika apvienojas ar pārējām republikām Savienībā uz Līguma pamata. KPFSR atzīst un respektē savienoto republiku un PSR Savienības suverēnās tiesības.

7. KPFSR saglabā tiesības brīvi izstāties no PSRS kārtībā, ko nosaka Savienības līgums un uz tā balstītie likumi.

8. KPFSR teritorija nevar tikt grozīta bez tautas gribas izpauduma referenduma veidā.

9. KPFSR Tautas deputātu kongress apstiprina nepieciešamību būtiski paplašināt KPFSR autonomo republiku, autonomo apgabalu, autonomo apvidu, kā arī novadu un apgabalu tiesības. Šo tiesību īstenošana konkrēti jānosaka KPFSR likumam par Federācijas nacionāli valstisko un administratīvi teritoriālo uzbūvi.

10. Visiem pilsoņiem un pārējām personām, kas dzīvo KPFSR teritorijā, tiek garantētas tiesības un brīvības, ko paredz KPFSR Konstitūcija, PSRS Konstitūcija un vispāratzītās starptautisko tiesību normas.

Tiem nāciju un tautību pārstāvjiem, kuri dzīvo KPFSR ārpus saviem nacionāli valstiskajiem veidojumiem vai arī kuriem KPFSR teritorijā tādu nav, tiek nodrošinātas viņu likumīgās politiskās, ekonomiskās, etniskās un kultūras tiesības.

11. Visā KPFSR teritorijā tiek noteikta Republikas pilsonība. Katram KPFSR pilsonim saglabājas PSRS pilsonība.

Ārpus Republikas robežām KPFSR pilsoņi atrodas KPFSR aizsardzībā un aizbildnībā.

12. Visiem pilsoņiem, politiskajām partijām, sabiedriskajām organizācijām, masu kustībām un reliģiskajām organizācijām, kas darbojas KPFSR Konstitūcijas ietvaros, KPFSR garantē vienādas tiesiskās iespējas piedalīties valsts un sabiedrisko lietu pārvaldē.

13. Likumdošanas, izpildu un tiesu varas šķiršana ir svarīgākais KPFSR kā tiesiskas valsts funkcionēšanas princips.

14. KPFSR paziņo, ka tā atbalsta vispāratzītos starptautisko tiesību principus un ir gatava dzīvot ar visām valstīm un tautām mierā un saticībā, darīt visu, lai nepieļautu konfrontāciju tautu, republiku un nāciju savstarpējās attiecībās, vienlaikus aizstāvēdama Krievijas tautu intereses.

15. Šī Deklarācija ir pamats, uz kura izstrādāt jauno KPFSR Konstitūciju, noslēgt Savienības līgumu un pilnveidot Republikas likumus.